Darījuma nosacījumi

I. daļa
Pamatnoteikumi
1. Šie noteikumi ir neatņemama Pasūtītāja un Izpildītāja līguma daļa.
2. Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas, noformējot elektronisku pasūtījumu un saņemot apstiprinājuma e-pastu 6 stundu laikā no pasūtījuma noformēšanas brīža.
3. Līgumiskās attiecības netiek nodibinātas, ja Izpildītājs 1. daļas 2. punktā minētajā termiņā paziņo, ka pasūtījuma izpildīšanas nosacījumi nav pieņemami, līdz laikam, kad puses vienojas par abpusēji izpildāmiem nosacījumiem.
4. Līgums var tikt mainīts vai papildināts, pusēm par to rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi vai papildinājumi, kad tos ir parakstījušas abas puses, kļūst par šī līguma neatņemamu daļu.

II. daļa
1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Izpildītājs saskaņā ar 1. daļā minētiem noteikumiem apņemas izpildīt pasūtījumu noteiktā valodā un noteiktā laika posmā, pēc izpildes nododot to Pasūtītājam norunātajā veidā.
1.2. Pasūtītājs saskaņā ar 3. daļas 1. punktu apņemas izpildīto pasūtījumu pieņemt un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu.

2. Pasūtījuma izpildes termiņi
2.1. Izpildītāja pienākums ir pieņemt vai noraidīt pasūtījumu 6 stundu laikā pēc tā iesniegšanas mājaslapā norādīta darba laikā.
2.2 Noformējot pasūtījumu, Pasūtītājs norāda vēlamo izpildes termiņu, kuru Izpildītājs attiecīgi apstiprina vai noraida.
2.3. Ja pasūtījuma izpildes termiņš tiek noraidīts, Izpildītājs norāda iemeslu un piedāvā alternatīvu.
2.4. Izpildītājs pasūtījumu nosūta sarunātā termiņa ietvaros
2.5. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenziju, kā arī nemin pamatotu iemeslu, kam piekrīt abas puses, un atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu pasūtījumu, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Ja tekstā, kas ir pasūtījuma priekšmets, ir nozaru un citi speciālie termini, Pasūtītājam ir pienākums to minēt sadaļā „komentāri”.Ja Pasūtītāja rīcībā ir terminoloģijas saraksts, Pasūtītāja pienākums ir nodot Izpildītāja rīcībā dotās terminoloģijas sarakstu attiecīgajā valodā vai nodot Izpildītājam citus palīgmateriālus.
3.2. Pasūtītāja pienākums ir informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt viņa pienākumu veikt rēķina samaksu par izpildīto pasūtījumu.
3.3. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas ir saistītas ar autortiesību pārkāpumiem.
3.4. Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar pasūtījuma priekšmetu.

4. Pretenzijas
4.1. Pretenzijas ir jāiesniedz pa e-pastu rakstiski. Pretenzijas ir jāpamato un tajās jānorāda defektu veids un, ja iespējams, arī – skaits.
4.2. Ja Izpildītājs atzīst Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Izpildītājs veic nepieciešamos veiktā pasūtījuma labojumus. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma puses vienojas par korektūras veikšanu saskaņā ar cenrādi.
4.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par pasūtījuma izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.4. Pasūtītāja pienākums ir izteikt Izpildītājam pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās pēc tam, kad to ir pamanījis, tomēr ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma saņemšanas.

III. daļa
Pasūtījuma cena
1. Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir spēkā esošs Izpildītāja cenrādis un tajā norādītais cenas aprēķina veids.
2. Visas cenrādī norādītās cenas ir dotas eiro (EUR), ieskaitot PVN.

IV. daļa
Norēķinu kārtība
1. Izpildītājs izraksta rēķinu par pakalpojumu uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas
2. Pasūtījuma samaksas pamatā ir rēķins, ko izrakstījis Izpildītājs un kas Pasūtītajam jāapmaksā līdz noteiktā samaksas termiņa beigām.
3. Pasūtītājs apmaksā pakalpojumu apstiprinājuma e-pastā minētajā laika periodā, kas, atkarībā no pasūtījuma izpildes termiņa, ir ne mazāk kā 24 stundas un ne vairāk kā 72 stundas.

V. daļa
Līguma izbeigšanas, laušanas un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība
1. Katrai līguma pusei ir rakstiski jāinformē otra puse, ja tā nevar turpmāk efektīvi vai pienācīgi īstenot līgumu, kā arī par līguma laušanas iemesliem.
2. Ja līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, viņam ir pienākums pilnā apjomā veikt samaksu par visu jau padarīto darbu, kas tiek aprēķināta vadoties pēc mājaslapā pieejamā cenrāža.
3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu tādu nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.
4. Ja tulkojamais teksts tiks izmantots iespieddarbiem vai arī kā citādi publicēts un izplatīts, Pasūtītāja pienākums ir par to informēt Izpildītāju. Ja Pasūtītājs nav norādījis Izpildītājam, ka tulkojamie teksti paredzēti iespieddarbiem, Pasūtītājam nav tiesību iesniegt pretenziju par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar veiktajā pasūtījumā konstatētajiem defektiem.

VI. daļa
Nepārvarama vara
1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildi, ja šī neizpilde radās pēc šī līguma noslēgšanas nepārvarama spēka un apstākļu ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kura rašanos tā nenes atbildību, t.i., dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, kara darbība, ugunsgrēki un tamlīdzīgi gadījumi, kas radušies pēc līguma parakstīšanas un padara ar līgumu uzņemto saistību izpildi par neiespējamu uz laiku, kamēr ilgst iepriekš minētie apstākļi.
2. Pusei, kura atsaucas uz 6. daļas 1. punktā minēto gadījumu ietekmi uz līgumsaistību neizpildi, jāpierāda šī gadījuma iestāšanās un ietekme.

VII. daļa
Privātums un sīkdatņu izmantošana
1. Pasūtījuma noformēšanai un rēķina izrakstīšanai tiek pieprasīti Pasūtītāja personas dati. Izpildītājs apņemas šos datus neizpaust un tālāk neizplatīt
2. Pasūtītāja sniegtie personas dati netiks uzglabāti
3. Mājaslapa zdsoft.lv/tulkojumi izmanto sīkdatnes Pasūtītāja ātrākai un vieglākai navigēšanai caur piedāvātajiem pakalpojumiem.

VIII daļa
Nobeiguma noteikumi
1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no pušu noslēgtā līguma un kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses risina šo noteikumu noteiktajā kārtībā pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
2. Noteikumi ir saistoši līguma pusēm.