Par projektu

Lauksaimniecisko demonstrējumu vēsture Latvijā sākas vismaz 18.gs. beigās un saistīta ar lauksaimnieciko biedrību veidošanos. Līdz pat šim laikam lauksaimnieciskie demonstrējumi notikuši gan oficiāli organizētā, gan neformālu prakšu veidā. Kopumā lauksaimniecisko demonstrējumu saimniecības var iedalīt:

  • Paraugsaimniecībās – tās ir saimniecības, kas kādā lauksaimniecības jomā guvušas īpašus panākumus un no kurām var mācīties citi lauksaimnieki attiecīgajā nozarē
  • Modeļsaimniecībās – saimniecības, kas praktizē noteiktu saimniekošanas modeli, piemēram bioloģisko saimniekošanu
  • Demonstrējumu saimniecības – saimniecības, kurās tiek demonstrēti jaunumi vai vispārpieņemta saimniekošanas prakse un kuras piekritušas, ka saimniecības zināšanas un materiāli tehniska bāze tiek izmantota lauksaimnieciskiem demonstrējumiem. Svarīgi ir nejaukt demonstrējumu saimniecības ar izmēģinājumu saimniecībām, kurās tiek pārbaudīti jauni lauksaimnieciskās saimniekošanas veidi, metodes vai kultūras, pirms tās var tikt ieviestas ražošanā

Projekta Innofruit gadījumā tiek veidots demonstrējumu saimniecību tīkls, kur ar demonstrējumiem saprot gan īpaši organizētus demonstrējumu pasākumus, gan neformālus citu saimniecību apmeklējumus, kas tiek īstenoti ar mērķi uzskatāmā veidā sniegtas zināšanas par saimniekošanas pieejām, metodēm, tehnoloģijām u.c. augļkopjiem noderīgām tēmām

Projekts Innofruit iesākts 2016.gadā un noslēgsies 2019 gada pavasarī. Tomēr šis projekts būs tikai pirmais solis uz patstāvīga un uz inovācijām balstīta demonstrāciju saimniecību tīkla izveidošanu Baltijas jūras reģiona valstīs