Apraksts (Description)

Atbilstoši ATLAS projekta uzdevumam WP8, meteroloģisko un vides datu ieguves iekārtas tiek uzstādītas 5 dārzkopības saimniecībās /
Following ATLAS project WP8 tasks set of METEO and environment data sensors should be installed in 5 farms
Uzstādījumu kopējā shēma attēlota zemāk /
All installations follow scheme in figure bellow
schema
Galvenais modulis (Sensor suite) ietver pamata sensoru komplektu – temperatūra, spiediens, mitrums un taml. un ir pievienots datu logerim
(Getaway). Līdz 1300 m no galvenā moduļa izvietotas papildus bezvadu pārraides iekārtas (Nodes) ar papildu sensoriem. Dati caur Logeri tiek pārraidīti uz Mākoņserveri /Main data unit (Sensor suite) including basic sensors like temperature, pressure, humidity etc. connected to the Getaway. In distance up to 1300 m from or round the main unit are placed wireless transmitters (Nodes) with other independent sensors. Data via Getaway are sent to Cloud Server

Sensoru izvietojums katrā saimniecībā sk. sadaļā Stacijas / For sensor placement in each station see Stations menue.

Lai piekļūtu datiem jārīkojas sekojoši / to get access to data need do following:

1. Atveriet / go to  https://www.weatherlink.com/

2.reģistrējieties kā lietotājs caur Sign Up (apakšā labā pusē)/ make account via Sign Up

3. Atsūtiet jūsu Username uz / send your Username to : peteris@laas.lv

4. Stacijas tiks pievienotas jūsu profilam / Stations will be join to your profile

5. Pēc staciju pievienošanas jums tiks nosūtīts paziņojums / you will get notification about adding of stations to your account 6. Ieejiet no jauna savā kontā / log in again in your account 7. Augšā melnajā joslā ir sadaļas “buletin”, “chart”, “data”, “map”, “mobilize”. Jāuzspiež uz “buletin” / on the top black line you will see menue “buletin”, “chart”, “data”, “map”, “mobilize” . Click on “buletin”

8. ekrāna labajā malā ir jūsu konta nosaukums,  zem tā cilvēciņš , rācija un atslēga. Jāuzspiež uz rācijas / On the right corner you can see your account name and below icons of men, radio and key. Click on radio icon

9. Nedaudz pa kreisi un uz augšu parādās radioviļņu ikona. Jānospiež uz tās /Top left you can now see radio-waves icon. Click on it

10. Parādīsies 3 iespējas – owned, saved , shared / will open 3 options owned, saved , shared

11. Nospiest uz “shared ” un parādīsies stacijas, kuras jums ir pievienotas. Nospiežot uz kādas no tām būs redzami visi dati no visiem sensoriem /Click on “shared” and you will get list of stations what are shared with you. Click on any and you will get all data from all sensors.

Piezīme / Note Jūs varēsiet redzēt gan LAA izvietotās stacijas gan vēl 1000 šiem citu staciju pa visu pasauli. Atšķirība ir ka LAA stacijām varēs redzēt visus datus, bet citām stacijām tikai pamatdatus no galvenā moduļa, t.i. tempratūru , spiedienu un vēl dažus pamatdatus. Vairāk info kā darboties ar datiem var atrast Weatherlink.com “Help” sadaļā / You can see our stations and 1000’s other stations all over the world. Difference is that for other stations what is not LAA you can see only basic data from main unit like temperature, pressure etc. More info how to work with data you can find in Weatherlink.com help

Informācija par to kā darboties ar stacijām tiks pakāpeniski papildināta. Šobrīd vairāk informacija pa tel. 27422577 / More info will follow soon…