Apraksts (Description)

Atbilstoši ATLAS projekta uzdevumam WP8, meteroloģisko un vides datu ieguves iekārtas tiek uzstādītas 5 dārzkopības saimniecībās /
Following ATLAS project WP8 tasks set of METEO and environment data sensors should be installed in 5 farms
Uzstādījumu kopējā shēma attēlota zemāk /
All installations follow scheme in figure bellow
schema
Galvenais modulis (Sensor suite) ietver pamata sensoru komplektu – temperatūra, spiediens, mitrums un taml. un ir pievienots datu logerim
(Getaway). Līdz 1300 m no galvenā moduļa izvietotas papildus bezvadu pārraides iekārtas (Nodes) ar papildu sensoriem. Dati caur Logeri tiek pārraidīti uz Mākoņserveri /Main data unit (Sensor suite) including basic sensors like temperature, pressure, humidity etc. connected to the Getaway. In distance up to 1300 m from or round the main unit are placed wireless transmitters (Nodes) with other independent sensors. Data via Getaway are sent to Cloud Server

Sensoru izvietojums katrā saimniecībā sk. sadaļā Stacijas / For sensor placement in each station see Stations menue

Informācija par to kā darboties ar stacijām tiks pakāpeniski papildināta. Šobrīd vairāk informacija pa tel. 27422577 / More info will follow soon…